Online werken: Webcamproblemen: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

8 May 2020

5 May 2020

  • curprev 11:3411:34, 5 May 2020Athomas talk contribs 2,171 bytes +2,171 Nieuwe pagina aangemaakt met '== Mijn webcam werkt niet… Wat moet ik doen? == Als je Windows 10 gebruikt, overloop dan onderstaande puntjes. * Heb je gekeken in de browser of de camera niet...'