Online werken: Gebruik de microfoon van je mobiele apparaat: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

3 May 2020

21 April 2020

20 April 2020

  • curprev 09:4609:46, 20 April 2020Ajo talk contribs 479 bytes +479 Nieuwe pagina aangemaakt met '---- Deze pagina helpt je bij het installeren van software die het mogelijk maakt om de microfoon van je mobiel apparaat te gebruiken in combinatie met een computer...'