Eduroam: Windows 7: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

7 July 2015

15 October 2014

6 August 2013

5 August 2013

17 June 2013

16 April 2013

16 April 2012

28 November 2011

8 December 2010

  • curprev 12:4712:47, 8 December 2010Ajef talk contribs 2,505 bytes +2,505 Nieuwe pagina aangemaakt met '---- Onderstaande pagina geeft een stap-voor-stap plan weer voor het configureren van '''Eduroam'''. Deze stappen gelden enkel voor het '''Windows 7 besturingssysteem'…'