AP wifi: MacOS: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

7 July 2015

10 October 2014

27 August 2013

  • curprev 13:5813:58, 27 August 2013Ajef talk contribs 1,390 bytes +1,390 Nieuwe pagina aangemaakt met '---- Onderstaande pagina geeft een stap-voor-stap plan weer voor het configureren van '''AP wifi'''. Deze stappen gelden enkel voor het '''Macintosh Mac OS besturin...'